Användningsråd

Vid en korrekt användning utgör såväl icke-laddningsbara som laddningsbara batterier en säker och pålitlig energikälla. Om de används på ett felaktigt sätt eller utsätts för yttre påverkan, kan detta emellertid leda till exempelvis läckage och förlorad funktionalitet eller i värsta fall brand och explosion.

Tänk därför på följande:

 • För bästa funktion vid användning, köp alltid batteri avsedda och anpassade för applikationen de är tänkta att strömförsörja.
 • Förvara oanvända batterier i sitt originalemballage. Bästa förvaring är i rumstemperatur. Undvik att förvara batterier vid höga temperaturer.
 • Se alltid till att batterierna blir rätt monterade. Observera polaritetsmärkningen (+) och (-) på batteriet och utrustningen.
 • Byt alltid samtliga batterier i utrustningen samtidigt. Blanda ej använda och nya batterier. Blanda ej heller batterier av olika typ eller fabrikat.
 • Lämna förbrukade batterier till återvinning t.ex. i en batteriholk. Detta gäller även laddningsbara batterier.
 • Före batteribyte, rengör kontakter på batteriet och utrustningen.
 • Avlägsna batterier från utrustningen om den inte skall användas under en längre tid.
 • Kasta aldrig batterier i öppen eld. Kan förorsaka explosion.
 • Kortslut aldrig ett batteri. Håll batterier åtskilda från metallföremål, exempelvis nycklar etc. Extern kortslutning kan leda till höga temperaturer, läckage eller explosion.
 • Kom ihåg att stänga av batteridriven utrustning efter användning.
 • Försök aldrig att demontera isär eller öppna batterier. Kan vålla personskada. Om du kommit i kontakt med vätska från ett läckande batteri tvätta med vatten och sök läkarråd vid behov.
 • Håll batterier borta från barn. I synnerhet små batterier som lätt kan sväljas. Sök omgående läkarhjälp om ett batteri svalts.

Icke-laddningsbara batterier

Försök aldrig att ladda icke-laddningsbara batterier. Dessa är inte konstruerade för att återuppladdas och om detta sker finns en uppenbar risk för läckage och i värsta fall kan batteriet explodera med eventuella personskador som följd. Batteriindustrin tar helt avstånd från skador på utrustning eller för personskador som kan uppstå vid laddning av engångsbatterier.

Laddningsbara batterier

Ladda batteriet före användning. Följ laddningsanvisningen för applikationen, batteriet eller batteriladdaren och använd endast den medföljande laddaren när du laddar ditt batteri då andra laddare kan skada batteriet.

Innan laddningsbara batterier lämnas till återvinningen se om möjligt till att de är urladdade. Om detta inte är möjligt är det en bra idé att tejpa kontakterna så att man inte kan kortsluta batterierna. Skadade eller trasiga batterier kan också lämnas till återvinning.