Kontinuerligt arbete med miljöanpassning

Produktutveckling till miljöanpassade batterier

Flertalet batterier innehöll tidigare varierande mängder av de farliga tungmetallerna kvicksilver samt kadmium. Batteriindustrin har sedan mitten av 1980-talet kontinuerligt arbetat med att miljöanpassa sina produkter vilket bl.a. har lett fram till miljöanpassade primär- såväl som sekundärbatterier.

Alkaliska hushållsbatterier

Sedan 1985 har kvicksilverhalten steg för steg reducerats i de alkaliska hushållsbatterierna från en nivå av cirka 1 viktsprocent fram till dagens produkter som är helt fria från tillsatser av kvicksilver och kadmium och bly.

Kvicksilvertillsatsen hade uppgiften att förhindra utvecklingen av vätgas. Under urladdning av ett zink-baserat batteri sker, beroende på den elektrokemiska processen, en vätgasutveckling. Om detta sker okontrollerat kan denna ge upphov till att batteriet självurladdas eller att batterisyra kan läcka ut. I den gamla konstruktionen av alkaliska batterier hade tillsatsen av kvicksilver just till uppgift att reducera och kontrollera denna gasutveckling.

Övergången till helt nya batterikonstruktioner med exempelvis en s.k. “expanded can” möjliggjorde framtagning av kvicksilverfria batterier, detta utan att ge avkall på driftssäkerheten.

Kontinuerligt har en produktutveckling av de alkaliska batterierna skett. Ingående aktiva komponenter och produktionsmetoder har förfinats vilket resulterat i länge driftstider än som tidigare varit möjligt.

Nickel-Oxyhydroxidbatterier (Nickel-Zink-batterier)

Denna typ av alkalinebatteri ger extra långa driftstider i digital utrustning.

Zink-luftbatterier

Vidareutveckling av zink-luftbatterier har resulterat i att de miljöfarliga kvicksilveroxidcellerna för användning i hörapparater har kunnat fasats ut.

Cylindriska Litium-batterier

Ett samarbete mellan batterindustrin samt tillverkare av fotoutrustningar har möjliggjort utveckling av nya typer av litiumbatterier för användning i kameror.

Laddningsbara batterier

Utvecklingen av nya konsumentprodukter som mobiltelefoner, kameror, bärbara datorer med mera har lett fram till krav på sekundärbatterisystem med högre energiinnehåll.

Miljödebatten har vidare ställt krav på elektronik- och batteriindustrin att miljöanpassa sina produkter och ersätta de miljöfarliga NiCd batterier med miljöanpassade batterisystem.

Nickelmetallhydribatterier

I dag finns NiMH-batterier att tillgå med speciella egenskaper som; högeffekt, snabbladdningsbara, högtemperatur samt konsument-batterier med hög kapacitet. Senaste tillskottet är batterier som kan användas utan att behöva laddas före.

Litium-jon /Litiumpolymerbatterier

Genom att batteriet byggs upp med s.k. polymerteknik har energiinnehållet blir allt högre samtidigt som batteriets volym och vikt minskats med ca:20% jämfört med design med cylindriska celler.

Kvicksilver i vissa knappceller

Silveroxid, Zink-luft och Alkaliska
Kvicksilverinnehållet har ingen del i det elektrokemiska förloppet i batteriet, utan har till uppgift att förhindra att batteriet självurladdas samt att förhindra gasutveckling under urladdning med läckage eller i värsta fall explosion som resultat.

Till skillnad från de alkaliska hushållsbatterierna möjliggör knappcellens konstruktion inget extra utrymme inuti cellen, vilken följaktligen är mycket känslig för en gasuppbyggnad. Vidare minimerar knappcellens design möjligheten att absorbera gasning. Det innebär att borttagande eller reduktion av dessa små kvicksilvervolymer tekniskt är mycket problematiska och kan i vissa system vara “omöjlig” att genomföra. Forskning pågår för att lösa detta problem.

Mer än 90% av samtliga “småbatterier” är idag miljöanpassade.